Tiết học có sự tham gia của phụ huynh học sinh, giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo sinh thực tập và 40 em học sinh lớp 3A4.