Trường tiểu học Bắc Cường được thành lập từ ngày 20 tháng 8 năm 1996, trên cơ sở tách ra từ trường liên cấp 1,2 xã Bắc Cường, qua 16 năm xây dựng và trưởng thành tập thể cán bộ, ...